Helmut & Johanna Kandl
Shahram Entekhabi, Künstler, Berlin, 2003

 

Helmut & Johanna Kandl
Steven Steinman, Künstler, Berlin, 2006

 

 

Helmut & Johanna Kandl
Chingiz Babayev, Künstler, Baku, 2005

 

Helmut & Johanna Kandl
Anton Smirnsky, Fenso Group, Künstler, Moskau, 1996